Zoeken:
 
Voorpagina
Agenda Vianen
Prikkers
Prikker plaatsen
Adverteren
Contact
Links
  
U bevindt zich hier: Home > Vianen > Voorpagina

LOKAAL NIEUWS VIANEN

 [ 1 ]  - 2 - 3 >>

Maak kennis met de makers

- 30-10-2014 -

In het kader van de expositie ‘Natural Beauty' in het Stedelijk Museum Vianen zijn de exposanten Henkjan Kievit (natuurfoto's) en Bart Ensing (houtsculpturen) op zondag 9 november aanwezig voor een ‘Meet & Greet'. Daarin geven zij u uitgebreide informatie over hun geëxposeerde werken en alle technieken en methoden die daaraan ten grondslag liggen. Indien ‘t weer het toelaat zal Bart in de museumtuin werken aan een nieuwe houtsculptuur en daarbij uitleg geven. Een ideale gelegenheid dus om niet alleen de kunstenaars persoonlijk te leren kennen, maar ook de schoonheid en de grilligheid van de natuur. Bovendien zal taalkunstenares Marion Steur, die veel samenwerkt met Bart Ensing, om 14.00 uur een aantal van haar gedichten voordragen; een symbiose van beeldend werk en poëzie. U bent van harte welkom aan de Voorstraat 97. Het museum is vanaf 12.00 uur geopend. Toegang € 3,00; museumkaart, donateurs en kinderen tot 12 jaar gratis.


Trefwoorden: natural beauty ijsselstein
 
 

Viaanse noot

- 28-10-2014 -

Tijdens een extra ledenvergadering, waarbij het 65-jarig bestaan van de Historische Verenging ‘Het Land van Brederode' werd gevierd, heeft burgemeester Groeneweg maandagavond 27 oktober een Viaanse Noot uitgereikt aan Huib Leeuwenberg. De heer Leeuwenberg is al 40 jaar bestuurslid van de historische vereniging, waarvan van 1974 tot 1991 zelfs voorzitter. Ook tal van andere vrijwilligersactiviteiten heeft de heer Leeuwen-berg de afgelopen tientallen jaren verricht.Trefwoorden: viaanse noot vianen
 
 

Jong Talent in Concert

- 27-10-2014 -

Op vrijdag 31 oktober organiseert de Culturele Commissie Everdingen in de Petrus en Pauluskerk een concert voor jong muziektalent. Diverse jonge musici in de leeftijd van 11 t/m 24 jaar zullen een optreden verzorgen: Willemijn van Kats (viool), Sanne Kers (cornet), Anne van Lagen (dwarsfluit) & Elice de Gier (piano) Anne Verdoorn (harp),   sopraan Linda Vink,   Madeleine Tigelaar (klarinet) & Victor Severijn (piano), Melvin van Zanten (dwarsfluit) en Koorklas Culemborg o.l.v. Hein Franssen.
Sanne Kers komt uit Hagestein, zij speelt al een aantal jaren bij de plaatselijke muziekvereniging “Excelsior”.   Anne van Lagen woont in Zijderveld, zij speelde enkele jaren bij muziekvereniging DES uit Everdingen en momenteel bij “Aurora” in Leerdam. Zij heeft de muziek-examens A t/m D behaald en heeft meegedaan aan het Benelux-Fluitconcours, samen met pianiste Elice de Gier. Deze pianiste begeleidt ook sopraan Linda Vink, die in Everdingen woont. Linda studeert momenteel klassiek zang aan het Utrechts Conservatorium bij Dobrinka Yankova. Violiste Willemijn van Kats volgt lessen bij Tjitske Homma in Culemborg. Willemijn speelt een mooi Concertino in de stijl van Vivaldi. Anne Verdoorn uit Werkendam speelt op harp onder meer het prachtige en welbekende “Greensleeves”. Madeleine Tigelaar en Victor Severijn (Driebergen) spelen samen variaties van Weber voor klarinet en piano. Fluitist Melvin van Zanten (Nieuwegein) is nog maar 11 jaar, maar nam ook al deel aan het Benelux Fluitconcours. De Koorklas Culemborg zingt onder leiding van Hein Franssen een leuk programma met liedjes uit verschillende landen en muziek uit de musical Oliver Twist.
Het concert begint om 19:30 uur, de kerk is open vanaf 19:00 uur. Toegang vrij, na afloop collecte. Voor meer informatie: cceverdingen@hotmail.com


Trefwoorden: jong talent concert
 
 

‘Vliegende’ start Nederland Leest in de Bibliotheek Vianen

- 27-10-2014 -

De hele maand november staat de Bibliotheek Lek & IJssel in het teken van Nederland Leest, de grootste nationale leespleziercampagne in Nederland.
Tijdens deze campagne geeft de Bibliotheek aan al haar leden (vanaf 18 jaar) en Vrienden een boek cadeau. Dit jaar is dat de klassieker ‘Een vlucht regenwulpen' van Maarten ‘t Hart.
Op zaterdag 1 november komt Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden naar de Bibliotheek Vianen om dit boek uit te delen. Bezoekers van de Bibliotheek kunnen kennis maken met hun werk en producten kopen uit ‘De Schaapskooi', het natuurcentrum in Schoonrewoerd.

In de Bibliotheek wordt uitgebreid aandacht besteed aan het boek ‘Een vlucht regenwulpen' en aan de schrijver, die ook bekend is van het tv-programma ‘Maartens moestuin'. Daarbij aanhakend organiseert de Bibliotheek Vianen op 17 november een workshop met Delia Nijenhuis over de Kruidentuin Vianen.
  
Bezoekers van de website van de Bibliotheek vinden op een speciale pagina ‘Nederland Leest' alle informatie over de activiteiten, interessante weetjes en leuke extra's.

Trefwoorden: nederland bibliotheek vianen
 
 

Herfstkleuren en Paddestoelen excursie

- 27-10-2014 -

De Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden organiseert op 2 november een Herfstkleuren en Paddestoelen excursie in Molenbeek bij Renkum. Vertrek: 9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij sporthal Helsdingen te Vianen. Info: en gids, Jules Klees: 0347 351 499 of fam-klees@hetnet.nl

Trefwoorden: herfstkleuren paddestoelen excursie
 
 

Sluitende begroting

- 24-10-2014 -

Met trots presenteert het huidige college de sluitende begroting van 2015: ‘Heldere hoofdlijnen op weg naar de toekomst.' Een krachtig Vianen ontstaat als inwoners en ondernemers zich be-trokken voelen en weten bij de ontwikkelingen die Vianen doormaakt. Met de begroting 2015 vult de gemeente Vianen een deel van deze hoofdlijnen in.

Dit college is van start gegaan in de wetenschap dat er grote veranderingen op de gemeente Via-nen afkomen op het gebied van de sociale zekerheid. De invoering van de Participatiewet, de overheveling van de delen van de AWBZ naar de Wmo en de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente zijn groots en omvangrijk. Vanwege deze omvangrijkheid biedt het college de ge-meenteraad voorafgaand aan de begrotingsbehandeling een apart voorstel aan waarin, binnen de taakstellende financiële kaders, deze veranderingen in het sociale domein staan uitgewerkt. Na behandeling van dit raadsvoorstel bespreekt de gemeenteraad de begroting 2015.
De begroting wordt besproken in de openbare forumavond op dinsdag 21 oktober 2014 en tijdens de raadsvergadering op dinsdagmiddag 4 november 2014.

Toekomstvisie Vianen
In het collegeakkoord legt het college naast de ‘overhevelingen van taken op het terrein van de sociale zorg' een sterke focus op de Toekomstvisie van Vianen en de bestuurlijke ontwikkeling.
In de Toekomstvisie Vianen 2025 komen de kernwaarden en –kwaliteiten van Vianen naar voren: betrokken, sociaal en ondernemend in een groene en waterrijke omgeving in het hart van Neder-land. Om deze waarden en kwaliteiten te waarborgen en te versterken daar waar mogelijk, is een verdere invulling van de Toekomstvisie noodzakelijk. Het bieden van aantrekkelijke woonmilieus, de historische en landschappelijke waarden beter zichtbaar maken en investeren in vitaliteit en dynamiek door onder andere in te zetten op de verdere ontwikkeling van economie en toerisme, zijn hierbij de belangrijkste pijlers.
Met dit beleid is een koers ingezet om de kwaliteiten van Vianen optimaal te benutten. Om de kansen daadwerkelijk te kunnen verzilveren, is het project ”van Lek t/m Lijnbaan” gestart. Het gebied in en rond de Voorstraat wordt integraal aangepakt, de eerste stap is een inrichtingsplan van de Voorstraat met plan van aanpak. Dit wordt verder in 2015 opgepakt. De verwachting is, dat er met het aanpakken van de Voorstraat een positieve spin-off ontstaat op initiatieven vanuit de markt richting in ieder geval Sluiseiland en wellicht ook Coupure en bijvoorbeeld Hofplein.

Bestuurlijke ontwikkeling
Vianen is gebaat is bij een krachtige eigenstandige positie, waardoor een bestuurlijke oriëntatie op de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.
Het voortbouwen aan een krachtige eigenstandige positie gebeurt onder andere door het verder uitvoeren van de volgende onderdelen:
1. Invulling geven aan de toekomstvisie door het project ‘Van Lek tot Lijnbaan' verder uit te bou-wen richting onze bedrijventerreinen. Het betrekken van de (lokale) ondernemers daarbij zal ook bijdragen aan een sterker Vianen;
2. Een prudent financieel beleid met positieve cijfers is een doelstelling die, zij het met de nodi-ge voorzichtigheid, gehaald wordt;
3. Het verder professionaliseren van het beheer van de buitenruimte door het ‘wijkgericht wer-ken' en de uitvoering van het project ‘Buiten Gewoon';
4. Het verder werken aan een effectieve en efficiënte ambtelijke organisatie waarbij het credo ‘van Buiten naar Binnen' geldt. De reeds ingezette koers waarbij inwoners en ondernemers steeds meer betrokken worden bij het maken van beleid en de uitvoering van plannen zetten we voort. De interne bedrijfsvoering gaat haar focus sterk leggen op een efficiëntere Planning en Controlcyclus.

Programma's begroting 2015
Het motto van het collegeakkoord 2014 – 2018 ‘Heldere hoofdlijnen op weg naar de toekomst' is leidend voor de begroting. De vertaling hiervan en overige elementen uit het coalitieakkoord vindt plaats in de bekende programma's:
1. Dienstverlenend
2. Stimulerend
3. Leefbaar
4. Groeiend
5. Politiek en Bestuur

Financiën: wat kost dit nu onze inwoners?
In de kadernota 2015 zijn stappen verwoord om tot een sluitende meerjarenraming te komen, deze begroting is dan ook sluitend. Ten opzichte van de Kadernota 2015 is het ons gelukt om zwarte (positieve) cijfers te houden. Onder voorbehoud van de onzekerheid die er is in het sociale domein kunnen we voor de aankomende jaren een aantal meevallers noemen voor inwoners en bedrijven:

Meevallers in 2015
Voor 2015 worden de begraafrechten niet verhoogd: de kosten zijn 100% kostendekkend. Voor de OZB en de rioolrechten stelt het college 3% voor. Voor de afvalstoffenheffing stelt het college, vanwege een afvalstoffenbelasting c.q. belastingmaatregel vanuit het Rijk, een verhoging voor van 1%.
Voor inwoners varieert de belastingdruk tussen een maximale stijging van 0,6% en een daling van 2,5%. Dit is inclusief een éénmalige teruggave van €20 op de rioolrechten.

Investeringen
Ook zijn er in 2015 en komende jaren weer verschillende investeringsvoornemens te zien. Zoals kunstgrasvelden in sportpark Blankesteijn, de voortzetting van het wijkgericht werken, de reconstructie van de Dorpsstraat in Hagestein, de herinrichting van de Voorstraat, de nieuwbouw school Monnikenhof en de rondweg Buitenstad.

Komende jaren
Met de huidige informatie lijkt het erop, dat de OZB vanaf 2016 minder hoeft te stijgen dan eerder was voorgesteld, namelijk met 2,5% in plaats van 3%. Ook de extra verhoging in 2018 is in de meerjarenraming van de baan.

Trefwoorden: sluitende begroting vianen
 
 

Dag van de Mantelzorg

- 24-10-2014 -

Op zaterdag 8 november houdt het Steunpunt Mantelzorg Vianen wederom de Dag van de Mantelzorg.
Tijdens de Dag van de Mantelzorg kunnen mantelzorgers even ontspannen en tegelijkertijd andere mantelzorgers ontmoeten. Alle mantelzorgers uit Vianen en omgeving zijn uitgenodigd. Inschrijven voor deze dag is wel noodzakelijk.

Zaterdag 8 november 2014: Dag van de Mantelzorg
Een gezellige en ontspannende dag van 09.00 – 16.00 uur in het Hof van Batenstein te Vianen. Er is een gevarieerd programma. Er zijn diverse workshops en wellness-activiteiten. En er wordt weer voor een heerlijke lunch gezorgd.

Aanmelding en meer informatie
Als mantelzorger kunt u gratis deelnemen aan de Mantelzorgdag. U kunt zich aanmelden bij Carolien Sterk, coördinator Steunpunt Mantelzorg Vianen, via telefoonnummer 0347-374097 of per e-mail c.sterk@welzijnvianen.nlTrefwoorden: dag mantelzorg vianen
 
 

Klokkenluiders in Vianen

- 24-10-2014 -

Wethouder Leendert Wijnmaalen en Marcel Pellegrom van de Stichting Viaanse Klokkenluidersgilde ‘De Grote Klok' hebben op 23 oktober een gebruiksovereenkomst ondertekend. Daarmee zijn afspraken tussen de gemeente Vianen als eigenaar en beheerder van de Grote Toren en de stichting vastgelegd. Dat was nodig omdat de stichting de luidklokken en het carillon van de grote toren vaker handmatig wil gaan luiden of bespelen. Vianen heeft nu officieel een klokkenluidersgilde!

Historische luidklokken
Door het handmatig klokkenluiden in te voeren, kunnen bezoekers kennis maken met de luidklokken als een zeer specifiek, maar sterk onderbelicht, deel van de historie van Vianen. Het draagt bij aan het zichtbaar en hoorbaar maken van culturele en historische waarde van Vianen.   Vroeger werden de klokken geluid bij alarm, bij brand of overstromingen en bij begrafenissen. Dat laatste gebeurt overigens nog steeds vaak, zij het computergestuurd.

Klokkenluidersgilde
Onderdeel van de Stichting De Grote Klok is een heus klokkenluidersgilde Vianen, die voortaan aanvullend op de bestaande mechanische mogelijkheden, van zich zullen laten horen. “Als er een aantal aanpassingen gedaan is, gaan we los, nou ja, alleen bij bijzondere gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld Koningsdag, Bevrijdingsdag of de intocht van Sinterklaas. Bij kerkdiensten blijft de computer meestal de klokken luiden.

Eerst aanpassingen
Voor het echt zover is zullen er in de toren van de Grote Kerk eerst enkele aanpassingen moeten worden gedaan. Zo moet de trap worden verplaatst om ruimte te creëren voor de luidtouwen. Omdat de toren een rijksmonument is zal hiervoor eerst een monumentenvergunning moeten worden aangevraagd. Zodra deze werkzaamheden zijn uitgevoerd kan het gilde van zich laten horen.

Trefwoorden: klokkenluiders vianen klok
 
 

Overige artikelen:
Maak kennis met de makers
Viaanse noot
Jong Talent in Concert
‘Vliegende’ start Nederland Leest in de Bibliotheek Vianen
Herfstkleuren en Paddestoelen excursie
Sluitende begroting
Dag van de Mantelzorg
Klokkenluiders in Vianen
Alzheimer Café Vianen

 [ 1 ]  - 2 - 3 >>
Agenda Vianen:


-
-
-


 © WIPEsoft