Zoeken:
 
Voorpagina
Agenda Vianen
Prikkers
Prikker plaatsen
Adverteren
Contact
Links
  
U bevindt zich hier: Home > Vianen > Voorpagina

LOKAAL NIEUWS VIANEN

 [ 1 ]  - 2 >>

Alzheimer Café Vianen

- 20-11-2014 -

Bewegen is belangrijk voor je lichaam. Dat weet iedereen. Het gunstige effect op ons brein, onze hersenen is minder bekend. Al op korte termijn verbeteren functies van je hersenen en op langere termijn verkleint het de kans op dementie.
Het is wetenschappelijk aangetoond dat dit echt zo is. Maar als je al dementie hebt, heeft het dan nog wel zin om daar veel energie in te steken? En wat kan fysiotherapie voor je doen?
Dat zijn vragen die 1 december tijdens het Alzheimer Café aan de orde worden gesteld. Gastspreker is fysiotherapeute Willie Boersma. “Kroegbaas” Debby van Rhijn gaat hierover met haar in gesprek en natuurlijk is er na de koffie ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.


Het Alzheimer Café is DE plaats waar iedereen die persoonlijk of in de directe nabijheid te maken heeft met dementie terecht kan. Ook zij die zorg bieden aan dementerenden zijn van harte welkom. Er staat iedere keer een ander thema centraal waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd.
Er is een muzikaal intermezzo en ruimte voor gezelligheid en contact met elkaar.
De gastvrouwen en heren ontvangen u en maken u wegwijs.

De avonden worden gehouden in het “Grand Café” in de Hof van Batenstein, Hof van Batenstein 1 te Vianen.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en na te praten.
De toegang is gratis en aanmelding niet nodig.


Inlichtingen
Voor meer informatie of als u problemen hebt met het vervoer naar en van het Alzheimer Café kunt u contact opnemen met Wickey van den Brink 0347- 361200.


Trefwoorden: alzheimer café vianen
 
 

MEEbus bij het winkelcentrum De Lijnbaan

- 20-11-2014 -

Op maandag 1 december staat de MEEbus weer bij het winkelcentrum De Lijnbaan bij de C1000 in Vianen.
U ervaart problemen door een beperking of heeft een vraag. U zoekt een oplossing bij vragen over opvoeding, ontwikkeling, samenleven, wonen, leren, werken, regelgeving of geldzaken. MEE stelt u in staat grip op uw leven te houden of te krijgen. U kunt bij ons terecht zonder verwijzing en onze dienstverlening is voor u kosteloos.


Wie:       Voor iedereen met een beperking, handicap of chronische ziekte.
Datum:   3 juni
Tijd:         10.00 tot 12.00 uur
Locatie: winkelcentrum De Lijnbaan


Trefwoorden: meebus lijnbaan vianen
 
 

Fort Everdingen wordt Fortbrouwerij

- 19-11-2014 -

Speciaalbierbrouwerij Duits & Lauret ontving op 19 november 2014 het goede nieuws van Michel Ronden, projectleider Dienst Landelijk Gebied. Ruim een maand na het moment waarop 18 ondernemers hun plan indienden, beoordeelt de commissie het plan “Fortbrouwerij” als best passend bij het Ruimtelijk Kwaliteitskader. Naar verwachting vindt de verkoop in 2015 plaats. Dan draagt het Ministerie van Economische Zaken de sleutel over aan Duits & Lauret.

De brouwerij is een “stoere invulling voor een stoer fort”.
Naast de stoere invulling leidt de invulling als brouwerij met proeflokaal tot een laagdrempelige toegankelijkheid waardoor het fort na meer dan 170 jaar opnieuw kan worden beleefd.
Naast de mooie invulling die dus door iedereen kan worden ervaren heeft de Selectiecommissie   ook het volste vertrouwen in de economische haalbaarheid (duurzaamheid) van het concept. Dit wordt veroorzaakt door de geplande opzet maar zeker ook door de kracht van de ondernemers die uit het plan blijkt. Hierdoor is het een invulling die naar verwachting voor de komende decennia invulling geeft aan een unieke locatie.

Duits & Lauret
Brouwerij Duits & Lauret is in 2009 opgericht door Danielle Duits en Marco Lauret. In 5 jaar tijd hebben zij een plaats weten te veroveren in het hogere echelon van de bierwereld. De waardering voor hun producten blijkt onder meer uit diverse internationale en nationale prijzen die zij de afgelopen jaren in de wacht hebben gesleept.

Marco en Danielle zijn smaakliefhebbers; zij zijn al jaren lid van Slow Food Professionals en hebben het kwalitatief hoogwaardige genieten met respect voor mens en dier hoog in het vaandel staan. Zij zien in Fort Everdingen een prachtige, landelijke locatie voor het exploiteren van een zichtbrouwerij met proeflokaal. De combinatie van de militaire historische gebouwen en het groen maakt de locatie ideaal voor het realiseren van een ‘fortbrouwerij'. De oorspronkelijke functie van het fort sluit fraai aan op het nieuwe concept. Water beheersen in al zijn facetten blijft een belangrijk doel van deze bijzonder plek. Van verdedigingslinie tot genietlocatie met water als verbindend element.

Op het Fort zullen Duits & Lauret ook een winkel gaan uitbaten waar zij hun eigen producten (bier, kaas, mosterd en azijn) aangevuld met regionale streekproducten gaan verkopen. In het proeflokaal gaan zij een kleine menukaart aanbieden (in samenwerking met de Veldkeuken). Proeverijen kunnen gecombineerd worden met een rondleiding door de brouwerij en fortbezichtiging. Op termijn kan het proeflokaal ook gebruikt worden voor vergaderingen, bedrijfsborrels en andere uitjes. Tot slot zullen zij in het voorjaar gaan starten met het uitbaten van een kleinschalige natuurcamping en op termijn een herberg.
Op weg naar de sleuteloverdracht
Samen met Duits & Lauret richten de samenwerkende overheden een planbegeleidingsproces in om de verkoop officieel te regelen. Zaken zoals nadere afspraken over de verschillende ruimtelijke onderdelen van het plan, de noodzakelijke vergunningen en eventuele aanpassing van de bestemmingsplannen worden hierin geregeld. De officiële sleuteloverdracht vindt naar verwachting in 2015 plaats.

Achttien plannen
De huidige eigenaar, Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken, daagde ondernemers uit een nieuwe bestemming te geven aan het 12 ha grote terrein met in totaal 23 gebouwen. Gedurende vijf maanden kwamen zo'n 50 ondernemers een kijkje op het fort nemen. Maar liefst 18 partijen bleken serieus geïnteresseerd in het verwerven van het fort en dienden plannen in. Hiervan voldeden acht plannen aan de geldigheidseisen voor inschrijving.

De acht plannen zijn inhoudelijk beoordeeld op vijf (kwalitatieve) criteria. Dit gebeurde door een beoordelingscommissie met vertegenwoordigers van betrokken overheden en (financieel) deskundigen.


Trefwoorden: fort everdingen fortbrouwerij
 
 
 

Bestemmingsplan Ossenwaard vastgesteld

- 17-11-2014 -

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Ossenwaard goedgekeurd. Daarmee wordt de ontwikkeling van landgoederen op het eiland mogelijk gemaakt.
Het eiland Ossenwaard bij Vianen wordt herontwikkeld. De huidige woningen en het stallingterrein verdwijnen. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van landgoederen en natuur op het eiland mogelijk, met behoud van het groene karakter dat het eiland nu kenmerkt. De steenoven van de steenfabriek die oorspronkelijke op het eiland heeft gestaan blijft behouden.

Bouw landgoederen
De landgoederen ontwikkeling op het eiland is een initiatief van Bohemen - Ruimte in Ontwikkeling en is tot stand gekomen in overleg met de gemeente Vianen en Rijkswaterstaat. Het eiland heeft een omvang van ruim 20 hectare. Nu het bestemmingsplan is goedgekeurd, kan vergunning worden aangevraagd voor de bouw van de landgoederen.

Blij met initiatief
De gemeente Vianen is blij met het initiatief. De nieuwe inrichting van het eiland geeft mooie kansen. Er komt prachtige nieuwe natuur bij en het behoud van de voormalige steenfabriek is zeker gesteld met dit plan.

Trefwoorden: bestemmingsplan osssenwaard vianen
 
 

Uniforme bestemmingsplanregels

- 17-11-2014 -

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een uniek en ingenieus verdedigingssysteem. Het is genomineerd als Unesco werelderfgoed. Om dit erfgoed te be-houden en beschermen, neemt een aantal gemeenten vóór 1 januari 2017 uniforme bestemmingsplanregels op in hun bestemmingsplannen. Het voor-komt dat er binnen het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie verge-lijkbare ruimtelijke initiatieven op verschillende manieren worden getoetst. Het biedt ook duidelijkheid aan inwoners en ondernemers. Het voorontwerp van de bestemmingsplannen gaat in elke gemeente vanaf begin januari 2015 ter visie. Dan zijn er ook informatieavonden waar de regels worden toegelicht.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is – als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam - genomineerd als Unesco werelderfgoed. De linie dateert uit 1815, is 85 kilometer lang en loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. Het gebruik van water voor de verdediging van het land, de waterwerken die daarvoor nodig waren en de gaafheid van forten en andere verdedigingswerken maken het gebied erg bijzonder. Daarom ondertekenden de gemeenten Lingewaal, Culemborg, Gorinchem, Vianen, Zaltbommel, Leerdam, Geldermalsen, Tiel en Lingewaard op 13 februari 2014 de bestuursovereen-komst, met de intentie om uiterlijk 1 januari 2017 uniforme bestemmingsplanregels vast te stellen. Die regels waarborgen het behoud en de ontwikkeling van de Waterlinie.

Soepel waar het kan
De uniforme bestemmingsplanregels vervangen de bestaande bestemmingsplannen van gemeenten niet. Ze bieden een toetsingskader voor initiatieven die buiten de al bestaande rechten worden ontplooid. In het gebied langs de hoofdverdedigingslijn en rond de forten - de kernzone – is minder ruimte dan daar buiten. In die kernzone zijn de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie het belangrijkst en zijn de gebouwen en het landschap karakteristiek voor de linie.
Buiten de kernzone zijn de regels soepeler om ruimte te bieden aan bedrijven en agrariërs die willen ondernemen, voor de natuur en voor de inwoners die mooi willen wonen en recreëren. Voor alle initiatieven in de verschillende zones vindt maatwerk toetsing plaats. De uniformiteit in de regelgeving en de eenduidige toetsing van ini-tiatieven biedt helderheid aan inwoners en ondernemers.
Plannen van zes gemeenten in januari 2015 ter inzage
Voor de gemeenten Lingewaal, Culemborg, Gorinchem, Vianen, Zaltbommel en Leerdam doorlopen de bestemmingsplannen gezamenlijk een voorontwerpfase en een ontwerpfase. Momenteel worden zes aparte voorontwerp bestemmingsplannen voor-bereid. Dit wordt zoveel mogelijk centraal gecoördineerd vanuit de provincie Gelderland.
Als elk college in december instemt met het voortontwerp bestemmingsplan, gaan de voorontwerpen in januari in elke gemeente ter inzage. Dan zijn er ook informatieavonden waar de regels worden toegelicht. Mede op basis van de inspraakreacties maken de zes gemeenten vervolgens gezamenlijk ontwerpbestemmingsplannen die weer ter inzage worden gelegd. Uiteindelijk krijgt elke gemeenteraad eind 2015 een concept bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd.

Geldermalsen, Woudrichem, Tiel, Lingewaard en Werkendam
Andere gemeenten volgen hun eigen planvormingsproces. Geldermalsen en Woudrichem nemen (zo nodig) de regels mee in hun plannen voor het buitenge-bied. Tiel (inundatiekanaal) en Lingewaard (Fort Pannerden), hebben de Waterli-nie al goed beschermd in hun bestemmingsplannen: conform het gedachtegoed van de bestuursovereenkomst. Dit geldt ook voor het grootste gedeelte van het buitengebied van Werkendam. Voor dat gebied wordt het bestemmingsplan bin-nenkort ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Trefwoorden: uniforme bestemmingsplanregels vianen
 
 

Bestemmingsplan Wilhelminastraat e.o. onherroepelijk

- 14-11-2014 -

Op 12 november heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de door ‘Stichting Bui-ten Gezond in Vianen' aangespannen bodemprocedure. De gemeente Vianen is op alle punten in het gelijk gesteld en daarmee is het bestemmingsplan Wilhelminastraat e.o. onherroepelijk geworden. De realisatie van de vervangende nieuwbouw door lekstedewonen (“De Poorten van Oranje”) kan voortvarend gecontinueerd worden.

Vervangende nieuwbouw
Het project “De Poorten van Oranje” heeft betrekking op herstructurering van de Wi-helminastraat en omgeving in Vianen. De 50 naoorlogse woningen voldeden niet meer aan de huidige technische eisen en toekomstige wooneisen en in overleg met de be-woners is gekozen voor vervangende nieuwbouw. De gemeente Vianen en lekstedewonen hebben voor de realisatie een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het plan voorziet in 70 woningen, bestaande uit 52 huurwoningen en 18 koopwoningen. Het project wordt in twee fasen uitgevoerd vanwege de tijdelijke huisvesting van de bewoners die terugkeren.

Bezwaarprocedures
Voor de vervangende nieuwbouw is een nieuw bestemmingsplan gemaakt, waarbij ook rekening is gehouden met de ligging nabij de snelweg A2, verkeerslawaai en luchtkwa-liteit. Zo worden alle gevels van de woningen aan de Wilhelminastraat geluidluw uitge-voerd, waarvan een aantal zelfs met zogenaamde ‘dove gevel'. In combinatie met vele onderzoeken op het gebied van milieu, flora en fauna, bodem en geluid is het nieuwe bestemmingsplan op 11 maart 2014 vastgesteld door de gemeenteraad van Vianen.

Bestemmingsplan onherroepelijk
Door ‘Stichting Buiten Gezond in Vianen' is beroep aangetekend tegen dit bestem-mingsplan en hebben zij twee keer om een ‘voorlopige voorziening' gevraagd bij de Raad van State. In beide verzoeken zag de Raad van State geen aanleiding om het be-stemmingsplan volledig te schorsen, zodat doorgegaan kon worden met de werkzaam-heden. Op woensdag 12 november heeft de Raad van State definitief uitspraak gedaan. Dit hoogste orgaan heeft alle argumenten van de stichting ongegrond verklaard en de gemeente Vianen in het gelijk gesteld. Daarmee is het bestemmingsplan Wilhelmina-straat e.o. onherroepelijk geworden.
Luchtkwaliteit De stichting maakt zich onder andere zorgen om de luchtkwaliteit. De berekeningen die lekstedewonen heeft laten maken en door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) positief zijn beoordeeld, werden door de stichting in twijfel getrokken. De stichting veronderstelde dat wonen in het projectgebied niet aanvaardbaar zou zijn. Uit nader onderzoek bleek dat de luchtkwaliteit zonder twijfel voldoet aan de wettelij-ke grenzen en inmiddels verbetert is ten opzichte van 2013.
Volgens diezelfde berekeningen wordt de luchtkwaliteit in de toekomst zelfs ver-der verbeterd. De Raad van State heeft dit in haar uitspraak zo erkend en daarmee ook de bezwaren op dit vlak afgewezen.

Omgevingsvergunning
De gemeente Vianen heeft 23 juli een omgevingsvergunning verstrekt aan lekste-dewonen voor de bouw van de 1e fase, 52 van de 70 woningen. Daarmee voldoet lekstedewonen aan de wettelijke eisen die de overheid stelt om de woningen te mogen bouwen.

Bouwen voor de gemeenschap
De gemeente Vianen en lekstedewonen zijn blij met de duidelijke uitspraak en dat er nu geen enkele belemmering meer is om voortvarend de vervangende nieuwbouw te realiseren. Dergelijke bezwaren kosten door alle opgelopen vertragingen de maatschappij uiteindelijk veel geld. Daarnaast wachten de oorspronkelijke bewoners al bijna vier jaar op hun nieuwe woning. Gedurende de procedures hebben de gemeente Vianen en lekstedewonen het belang van hun inwoners en de huidige én toekomstige huurders voorop gesteld. In overleg met de gemeente is lekstedewonen daarom op 3 oktober reeds gestart met de werkzaamheden voor de nieuwbouw. Naar verwachting kunnen de eerste woningen voorjaar 2015 worden opgeleverd en komende week start de verhuur van de woningen in “De Poorten van Oranje”.

Trefwoorden: bestemmingsplan wilhelminastraat onherroepelijk
 
 
 
 
 

Overige artikelen:
Alzheimer Café Vianen
MEEbus bij het winkelcentrum De Lijnbaan
Fort Everdingen wordt Fortbrouwerij
Bestemmingsplan Ossenwaard vastgesteld
Uniforme bestemmingsplanregels
Bestemmingsplan Wilhelminastraat e.o. onherroepelijk

 [ 1 ]  - 2 >>
Agenda Vianen:


-
-
-


 © WIPEsoft