Zoeken:
 
Voorpagina
Agenda Vianen
Prikkers
Prikker plaatsen
Adverteren
Contact
Links
  
U bevindt zich hier: Home > Vianen > Voorpagina

LOKAAL NIEUWS VIANEN

 [ 1 ]  - 2 >>

Open huis maandag 27 oktober

- 24-10-2014 -

De verhuur van rijksmonument 't Regthuys in Hagestein is gestart. LEKSTEDEwonen is druk bezig met de volledige renovatie en realiseert een knusse tussenwoning en een riante hoekwoning. Om het pand van binnen te zien en te ervaren is er maandag 27 oktober van 16.30 tot 18.00 uur open huis. Belangstellenden kunnen tot en maandag 3 november reageren op beide woningen.


Trefwoorden: open huis maandag
 
 

Sluitende begroting

- 24-10-2014 -

Met trots presenteert het huidige college de sluitende begroting van 2015: ‘Heldere hoofdlijnen op weg naar de toekomst.' Een krachtig Vianen ontstaat als inwoners en ondernemers zich be-trokken voelen en weten bij de ontwikkelingen die Vianen doormaakt. Met de begroting 2015 vult de gemeente Vianen een deel van deze hoofdlijnen in.

Dit college is van start gegaan in de wetenschap dat er grote veranderingen op de gemeente Via-nen afkomen op het gebied van de sociale zekerheid. De invoering van de Participatiewet, de overheveling van de delen van de AWBZ naar de Wmo en de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente zijn groots en omvangrijk. Vanwege deze omvangrijkheid biedt het college de ge-meenteraad voorafgaand aan de begrotingsbehandeling een apart voorstel aan waarin, binnen de taakstellende financiële kaders, deze veranderingen in het sociale domein staan uitgewerkt. Na behandeling van dit raadsvoorstel bespreekt de gemeenteraad de begroting 2015.
De begroting wordt besproken in de openbare forumavond op dinsdag 21 oktober 2014 en tijdens de raadsvergadering op dinsdagmiddag 4 november 2014.

Toekomstvisie Vianen
In het collegeakkoord legt het college naast de ‘overhevelingen van taken op het terrein van de sociale zorg' een sterke focus op de Toekomstvisie van Vianen en de bestuurlijke ontwikkeling.
In de Toekomstvisie Vianen 2025 komen de kernwaarden en –kwaliteiten van Vianen naar voren: betrokken, sociaal en ondernemend in een groene en waterrijke omgeving in het hart van Neder-land. Om deze waarden en kwaliteiten te waarborgen en te versterken daar waar mogelijk, is een verdere invulling van de Toekomstvisie noodzakelijk. Het bieden van aantrekkelijke woonmilieus, de historische en landschappelijke waarden beter zichtbaar maken en investeren in vitaliteit en dynamiek door onder andere in te zetten op de verdere ontwikkeling van economie en toerisme, zijn hierbij de belangrijkste pijlers.
Met dit beleid is een koers ingezet om de kwaliteiten van Vianen optimaal te benutten. Om de kansen daadwerkelijk te kunnen verzilveren, is het project ”van Lek t/m Lijnbaan” gestart. Het gebied in en rond de Voorstraat wordt integraal aangepakt, de eerste stap is een inrichtingsplan van de Voorstraat met plan van aanpak. Dit wordt verder in 2015 opgepakt. De verwachting is, dat er met het aanpakken van de Voorstraat een positieve spin-off ontstaat op initiatieven vanuit de markt richting in ieder geval Sluiseiland en wellicht ook Coupure en bijvoorbeeld Hofplein.

Bestuurlijke ontwikkeling
Vianen is gebaat is bij een krachtige eigenstandige positie, waardoor een bestuurlijke oriëntatie op de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.
Het voortbouwen aan een krachtige eigenstandige positie gebeurt onder andere door het verder uitvoeren van de volgende onderdelen:
1. Invulling geven aan de toekomstvisie door het project ‘Van Lek tot Lijnbaan' verder uit te bou-wen richting onze bedrijventerreinen. Het betrekken van de (lokale) ondernemers daarbij zal ook bijdragen aan een sterker Vianen;
2. Een prudent financieel beleid met positieve cijfers is een doelstelling die, zij het met de nodi-ge voorzichtigheid, gehaald wordt;
3. Het verder professionaliseren van het beheer van de buitenruimte door het ‘wijkgericht wer-ken' en de uitvoering van het project ‘Buiten Gewoon';
4. Het verder werken aan een effectieve en efficiënte ambtelijke organisatie waarbij het credo ‘van Buiten naar Binnen' geldt. De reeds ingezette koers waarbij inwoners en ondernemers steeds meer betrokken worden bij het maken van beleid en de uitvoering van plannen zetten we voort. De interne bedrijfsvoering gaat haar focus sterk leggen op een efficiëntere Planning en Controlcyclus.

Programma's begroting 2015
Het motto van het collegeakkoord 2014 – 2018 ‘Heldere hoofdlijnen op weg naar de toekomst' is leidend voor de begroting. De vertaling hiervan en overige elementen uit het coalitieakkoord vindt plaats in de bekende programma's:
1. Dienstverlenend
2. Stimulerend
3. Leefbaar
4. Groeiend
5. Politiek en Bestuur

Financiën: wat kost dit nu onze inwoners?
In de kadernota 2015 zijn stappen verwoord om tot een sluitende meerjarenraming te komen, deze begroting is dan ook sluitend. Ten opzichte van de Kadernota 2015 is het ons gelukt om zwarte (positieve) cijfers te houden. Onder voorbehoud van de onzekerheid die er is in het sociale domein kunnen we voor de aankomende jaren een aantal meevallers noemen voor inwoners en bedrijven:

Meevallers in 2015
Voor 2015 worden de begraafrechten niet verhoogd: de kosten zijn 100% kostendekkend. Voor de OZB en de rioolrechten stelt het college 3% voor. Voor de afvalstoffenheffing stelt het college, vanwege een afvalstoffenbelasting c.q. belastingmaatregel vanuit het Rijk, een verhoging voor van 1%.
Voor inwoners varieert de belastingdruk tussen een maximale stijging van 0,6% en een daling van 2,5%. Dit is inclusief een éénmalige teruggave van €20 op de rioolrechten.

Investeringen
Ook zijn er in 2015 en komende jaren weer verschillende investeringsvoornemens te zien. Zoals kunstgrasvelden in sportpark Blankesteijn, de voortzetting van het wijkgericht werken, de reconstructie van de Dorpsstraat in Hagestein, de herinrichting van de Voorstraat, de nieuwbouw school Monnikenhof en de rondweg Buitenstad.

Komende jaren
Met de huidige informatie lijkt het erop, dat de OZB vanaf 2016 minder hoeft te stijgen dan eerder was voorgesteld, namelijk met 2,5% in plaats van 3%. Ook de extra verhoging in 2018 is in de meerjarenraming van de baan.

Trefwoorden: sluitende begroting vianen
 
 

Dag van de Mantelzorg

- 24-10-2014 -

Op zaterdag 8 november houdt het Steunpunt Mantelzorg Vianen wederom de Dag van de Mantelzorg.
Tijdens de Dag van de Mantelzorg kunnen mantelzorgers even ontspannen en tegelijkertijd andere mantelzorgers ontmoeten. Alle mantelzorgers uit Vianen en omgeving zijn uitgenodigd. Inschrijven voor deze dag is wel noodzakelijk.

Zaterdag 8 november 2014: Dag van de Mantelzorg
Een gezellige en ontspannende dag van 09.00 – 16.00 uur in het Hof van Batenstein te Vianen. Er is een gevarieerd programma. Er zijn diverse workshops en wellness-activiteiten. En er wordt weer voor een heerlijke lunch gezorgd.

Aanmelding en meer informatie
Als mantelzorger kunt u gratis deelnemen aan de Mantelzorgdag. U kunt zich aanmelden bij Carolien Sterk, coördinator Steunpunt Mantelzorg Vianen, via telefoonnummer 0347-374097 of per e-mail c.sterk@welzijnvianen.nlTrefwoorden: dag mantelzorg vianen
 
 

Klokkenluiders in Vianen

- 24-10-2014 -

Wethouder Leendert Wijnmaalen en Marcel Pellegrom van de Stichting Viaanse Klokkenluidersgilde ‘De Grote Klok' hebben op 23 oktober een gebruiksovereenkomst ondertekend. Daarmee zijn afspraken tussen de gemeente Vianen als eigenaar en beheerder van de Grote Toren en de stichting vastgelegd. Dat was nodig omdat de stichting de luidklokken en het carillon van de grote toren vaker handmatig wil gaan luiden of bespelen. Vianen heeft nu officieel een klokkenluidersgilde!

Historische luidklokken
Door het handmatig klokkenluiden in te voeren, kunnen bezoekers kennis maken met de luidklokken als een zeer specifiek, maar sterk onderbelicht, deel van de historie van Vianen. Het draagt bij aan het zichtbaar en hoorbaar maken van culturele en historische waarde van Vianen.   Vroeger werden de klokken geluid bij alarm, bij brand of overstromingen en bij begrafenissen. Dat laatste gebeurt overigens nog steeds vaak, zij het computergestuurd.

Klokkenluidersgilde
Onderdeel van de Stichting De Grote Klok is een heus klokkenluidersgilde Vianen, die voortaan aanvullend op de bestaande mechanische mogelijkheden, van zich zullen laten horen. “Als er een aantal aanpassingen gedaan is, gaan we los, nou ja, alleen bij bijzondere gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld Koningsdag, Bevrijdingsdag of de intocht van Sinterklaas. Bij kerkdiensten blijft de computer meestal de klokken luiden.

Eerst aanpassingen
Voor het echt zover is zullen er in de toren van de Grote Kerk eerst enkele aanpassingen moeten worden gedaan. Zo moet de trap worden verplaatst om ruimte te creëren voor de luidtouwen. Omdat de toren een rijksmonument is zal hiervoor eerst een monumentenvergunning moeten worden aangevraagd. Zodra deze werkzaamheden zijn uitgevoerd kan het gilde van zich laten horen.

Trefwoorden: klokkenluiders vianen klok
 
 

Alzheimer Café Vianen

- 24-10-2014 -

Op maandag 3 november bent u weer van harte welkom in het Alzheimercafé in Vianen. Op deze avond kijken we naar een (deel van) een documentaire over de kleurrijke mw. Bogers. Door haar dementie verandert er veel in haar leven. Maar haar humor en eerlijkheid maken dat we haar variant van de ziekte van Alzheimer met een lach en een traan meebeleven. De sterke karakters van mevrouw Bogers en haar dochter Patricia maken het verhaal confronterend en ontroerend tegelijk. Hoe gaat het met mw. en haar dochter? In deze film volgen we mw. Bogers en haar dochter na de verhuizing van haar eigen huis naar een zorginstelling.
Nadat we samen hebben gekeken naar deze film drinken we een kopje koffie. Daarna gaan we met elkaar napraten over deze film. Herkenbaar? Roept het vragen op?
Iedereen die op één of andere manier te maken heeft met dementie is uitgenodigd.

Het Alzheimer Café is DE plaats waar iedereen, die persoonlijk of in de directe nabijheid te maken heeft met dementie, terecht kan. Ook zij die zorg bieden aan dementerenden zijn van harte welkom. Er staat iedere keer een ander thema centraal waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd.
Er is een muzikaal intermezzo en ruimte voor gezelligheid en contact met elkaar.
De gastvrouwen en heren ontvangen u en maken u wegwijs.

De avonden worden gehouden in het “Grand Café” in de Hof van Batenstein, Hof van Batenstein 1 te Vianen.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en na te praten.
De toegang is gratis en aanmelding niet nodig.

Inlichtingen
Voor meer informatie of als u problemen hebt met het vervoer naar en van het Alzheimer Café kunt u contact opnemen met Wickey van den Brink 0347- 361200.


Trefwoorden: alzheimer café vianen
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige artikelen:
Open huis maandag 27 oktober
Sluitende begroting
Dag van de Mantelzorg
Klokkenluiders in Vianen
Alzheimer Café Vianen

 [ 1 ]  - 2 >>
Agenda Vianen:


-
-
-


 © WIPEsoft