Zoeken:
 
Voorpagina
Agenda Vianen
Prikkers
Prikker plaatsen
Adverteren
Contact
Links
  
U bevindt zich hier: Home > Vianen > Voorpagina

LOKAAL NIEUWS VIANEN

 [ 1 ]  - 2 - 3 >>

Start herstelwerk aan Sluizen Fort Everdingen

- 27-11-2014 -

Komende maand wordt gestart met het herstel van de historische sluizen bij Fort Everdingen.
Het groot onderhoud is nodig om de sluizen te behouden voor de toekomst. Ook worden de bruggen over de sluizen hersteld om zo een spectaculaire wandeling mogelijk te maken.

In opdracht van de provincie Gelderland en Dienst Landelijk Gebied werkt Heijmans Restauratiewerken onder begeleiding van BBM Restauratiearchitectuur vanaf december dit jaar aan drie sluizen rondom Fort Everdingen. Dit zijn de zogenoemde Inundatiesluis aan de Goilberdingerdijk, De Beersluis aan de oostzijde van Fort Everdingen en de Inlaatsluis aan de Lek. De sluizen zijn in eigendom van respectievelijk gemeente Culemborg, Waterschap Rivierenland en Het Ministerie van Financiën. Deze partijen dragen bij aan het project. Eind 2015 wordt het werk afgerond.

De sluizen dateren uit de jaren 1873-1875 en waren nodig om de Culemborgerwaard en omgeving onder water te zetten als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de jaren '60 van de vorige eeuw waren de sluizen niet meer nodig. Daardoor werden ze minder intensief onderhouden. Het groot onderhoud is nodig om de sluizen niet te laten vervallen. Het gaat om herstelwerk aan de bakstenen en natuurstenen muren en het beton en staal aan de sluizen. De sluizen worden niet opnieuw werkend gemaakt.

Om een wandeling beter mogelijk te maken wordt op de Inlaatsluis de brug weer in originele staat teruggebracht. Over de Beersluis wordt een deels nieuwe wandelbrug gemaakt. Zo ontstaat een spectaculair wandelpad over deze metershoge sluis naar Fort Everdingen, waarvan de omwalling in de toekomst toegankelijk wordt voor publiek.   

Vanaf de eerste week van december tot en met februari 2015 wordt de weg over de Goilberdingerdijk ter plaatse van de Inundatiesluis in de bocht ten zuidoosten van Fort Everdingen, incidenteel afgesloten op werkdagen tussen 9.00 en 15.15 uur om het herstel van sluis en de brug mogelijk te maken. Het verkeer wordt omgeleid via de Breedsteeg, Prijsseweg en Diefdijk. Na de jaarwisseling wordt de wandelroute over de Inlaatsluis aan de Lek omgeleid via de Goilberdingerdijk. Dit wordt via aanduidingen in het terrein aangegeven.


Trefwoorden: sluizen fort everdingen
 
 

Originele kunst cadeaus

- 27-11-2014 -

T/m eind december zijn er weer originele kunst cadeaus te koop in de Kunstuitleen Vianen.
De Kunstuitleen heeft o.a. tassen en sieraden van verschillende ontwerpers, kleine kunstwerken en kunstboeken van bekende kunstenaars voor leuke prijzen te koop.
Een cadeau abonnement is ook leuk om te geven, als u zo'n abonnement afsluit doet de kunstuitleen er 2 maanden gratis lenen erbij ( voor een waarde van € 10,50 tot € 48)
Kom langs in de kunstuitleen, Spekdam 2 (gebouw van de bibliotheek)
Open : Vrijdag 13-20 uur en zaterdag van 11 tot 16 uur.
U kunt kunst kijken en reserveren tijdens de openingstijden van de Bibliotheek en op de website van de Kunstuitleen. www.kunstuitleenvianen.nl


Trefwoorden: originele kunst cadeaus
 
 

Kerstconcert met koren en solisten

- 27-11-2014 -

Op vrijdag 12 december vindt in de Petrus en Pauluskerk aan de Lekdijk te Everdingen het jaarlijkse kerstconcert plaats. De Culturele Commissie heeft hiervoor een aantal koren en solisten uitgenodigd. Regionaal gemengd koor “Da Capo” uit Gorinchem staat onder leiding van Marilou Krouwel en vierde dit jaar het 10-jarig jubileum met een prachtig jubileumconcert. Het koor zal een aantal mooie kerstliederen zingen, waarbij ook koorsolisten te horen zijn: tenor Lambert Kerkhof en alt Margriet Kampman. Het koor wordt begeleid door het Ad Hoc Ensemble en door pianist/organist Jaap den Besten. Ook Stedelijk Leerdams Mannenkoor brengt een schitterend kerstrepertoire ten gehore. Dit koor staat onder leiding van Jan Terpstra en wordt begeleid door pianiste Marjan Fey. De jonge, talentvolle sopraan Linda Vink kan men beluisteren in twee liederen van Mozart: Laudate Dominum en Alleluia. Verder zingt zij onder meer “Ave Maria” van Schubert. Ook treedt zij enkele malen solistisch met het koor “Da Capo” op, bijvoorbeeld in het beroemde lied “Panis Angelicus” van de Franse componist César Franck. Bijzonder is ook het optreden van harpiste Frouke Leeuwendal. Zij heeft studie gevolgd aan het Fontys conservatorium in Tilburg, met als vakdocente Ernestine Stoop. In 2010 is zij afgestudeerd en is zij regelmatig te beluisteren bij concerten. Ook geeft zij harples, onder meer in harpwinkel “De Zingende Snaar Harpen” in Leerdam. Frouke speelt tijdens het concert sfeervolle muziek van Debussy en van de Russische componist Glinka. Verder speelt ook hoboïst Arjan van Ooijen, begeleid door Jaap den Besten en het Ad Hoc Ensemble een prachtige solo van Händel. Ook de jonge musici Sanne Kers (cornet) en Lotte Hol (bugel) zijn te beluisteren, onder meer tijdens de begeleiding van traditionele kerstliederen zoals “Komt allen tezamen”. De avond wordt gepresenteerd door Monique Exler. Het concert begint om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur is de kerk geopend voor het publiek. Toegangskaarten à € 7,50 kunt u reserveren via cceverdingen@hotmail.com of telefonisch via 0347-351306.


Trefwoorden: kerstconcert koren solisten
 
 

Volgende stap Brede School

- 27-11-2014 -

Stichting Kinderopvang Vianen, Stichting Lek en IJssel, Stichting Fluenta, basisschool De Voorhof, basisschool de Wegwijzer en de gemeente Vianen hebben de intentieverklaring De Parkschool, de brede school in De Looch ondertekent. Hierin
zijn de ambities, plannen en intenties bestuurlijk vastgelegd en is een volgende stap gezet in het realiseren van één brede school voor alle betrokken stichtingen en instanties.

Een brede school combineert onderwijs met kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, sport, welzijn en cultuur. In 2012 is door de gemeente en betrokken stichtingen en instanties een gebiedsvisie de Looch opgesteld. Het college van B&W besloot naar aanleiding daarvan voor sloop en vervangende nieuwbouw van basisscholen De Wegwijzer en De Voorhof, buitenschoolse opvang en kinderopvang van Stichting Kinderopvang Vianen. In de plannen is het nieuwe gebouw iets noordelijker gesitueerd dan het huidige gebouw.

School van de Toekomst
In augustus 2013 zijn de betrokken stichtingen en instanties gestart met het schrijven van een gezamenlijk visie ‘de school van de Toekomst' die de basis vormt voor een nieuwe brede school in de Looch. In een bestuurlijk overleg op 8 mei 2014 is deze visie definitief besproken en vastgesteld. Afgesproken is dat de betrokken onderwijs-stichtingen samen optreden als bouwheer en de gemeente toeziet op sobere en doelmatige besteding van middelen.

Inhoud intentieverklaring
Door het ondertekenen van de intentieovereenkomst vandaag in het Stadhuis is bestuurlijk vastgelegd dat alle partijen:
- de intentie hebben om vanuit een bestuurlijk draagvlak partner te zijn binnen
De Parkschool, de brede school in De Looch;
- de uitgangspunten, de missie en visie, de organisatie en het stappenplan,
zoals omschreven in het Visie- en organisatie document onderschrijven en respecteren;
- de intentie hebben om bij te dragen aan de realisering van De Parkschool en hier personeel en middelen naar beste kunnen voor in zetten.
Vervolg
De komende tijd gaan de stichtingen aan de slag met het vertalen van de onderwijs-kundige visie in een bouwkundig programma van eisen. Ook de financiën zijn daarbij uiteraard onderwerp van bijzondere aandacht. Wanneer meer duidelijkheid is over de nieuwbouw, worden inwoners over de plannen geïnformeerd en krijgen zij gelegen-heid om hierop te reageren.

Trefwoorden: brede school vianen
 
 

Knotactie Zuid Hollands Landschap

- 27-11-2014 -

Door sterk afgenomen subsidies ziet stichting Zuid Hollands Landschap nauwelijks nog mogelijkheden om de duizenden knotwilgen in hun natuurterreinen tijdig van hun pruik af te laten helpen, de loonwerker kan niet meer betaald worden. Toch moet dit elke drie jaar gebeuren. Blijft dit achterwege, dan wordt de takkenlast te zwaar en kunnen de bomen uit elkaar scheuren of omwaaien. De Natuur en Vogelwacht De Vijfheerenlandenlanden laat dit niet gebeuren en springt bij in de regio. Vorig seizoen werden achter Natuurcentrum de Schaapskooi 90 wilgen van hun takken ontdaan. Dit jaar komt Lionsclub Vianen helpen en wordt een groter project aangepakt. Zaterdag 29 november begint men aan een rij van 140 wilgen die langs de Boezemkade te Lexmond staan. Deze kade begrenst het waardevolle en bij vogelaars bekende natuurgebied De Zouweboezem. Af en toe worden hier nog bijzonder zeldzame vogelsoorten als Kwak, Roerdomp en Porseleinhoen gespot. Met deze actie wordt een steentje bijgedragen aan het behoud van de voor deze streek zo kenmerkende knotwilgen.


Trefwoorden: zuid hollands landschap
 
 

Schone rolstoel, rollator of scootmobiel

- 27-11-2014 -

Op 4 december is er voor alle inwoners van Vianen die gebruik maken van een rolstoel, rollator of scootmobiel een unieke gelegenheid om hun hulpmiddel eens grondig en professioneel thermisch te laten reinigen & desinfecteren door de firma Rehawash Cleaning. Dit kan de gehele dag vanaf 9 uur voor de deur van woonzorgcentrum Hof van Batenstein.


Trefwoorden: rolstoel rollator scootmobiel
 
 

Terugkeer Hofpoort

- 27-11-2014 -

Na maanden van voorbereidingen is de terugkeer van de Hofpoort weer een stap dichterbij gekomen. Herstel van de Hofpoort is ingewikkeld aangezien het niet alleen het herbouwen van de Hofpoort betreft maar er gelijktijdig een traject loopt om de geleden schade uitgekeerd te krijgen door de verzekering. De gemeente is positief over het verloop van het traject. Dat maakt het mogelijk dat nu de eerste stappen kunnen worden gezet om te komen tot een terugkeer van de poort in het Viaanse straatbeeld.

Plan van Aanpak
Het architectenbureau Verlaan&Bouwstra architecten uit Vianen heeft het Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. Zij zijn zeer ervaren met restauratiewerkzaamheden en zijn daarom benaderd om dit stuk op te stellen. In het PvA staat beschreven op welke wijze de Hofpoort hersteld moet worden en welke materialen daarbij gebruikt moeten worden. Omdat de Hofpoort een rijksmonument is, worden hieraan specifieke eisen gesteld.
De poort is al vele eeuwen oud. In de loop van de tijd zijn er planten in, op en rondom de muren gaan groeien. Hier kunnen ook beschermde planten tussen zitten. Vanuit de Flora en Faunawet zijn er regels opgesteld hoe met beschermde planten moet worden omgegaan. Uit een onderzoek ‘beschermde flora' dat we hebben laten uitvoeren blijkt dat er beschermde planten op en rondom de poort groeien, maar het is voldoende als hierbij met de werkzaamheden rekening wordt gehouden. De resultaten van dit onderzoek maken onderdeel uit van het PvA.

Aanbesteding en vergunning
Eind november is de aanbestedingsprocedure in gang gezet. De gemeente heeft hiervoor een select aantal partijen benaderd om een offerte in te dienen. Het PvA vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast dienen de aangeschreven aannemers geregistreerd te staan als gerenommeerd restauratiebedrijf.
Ook is de aanvraag voor de monumentenvergunning in gang gezet. Deze heeft een doorlooptijd van 26 weken. Voordat de vergunning zal worden verleend zal eerst de ontwerpbeschikking zes weken ter inzage liggen. Pas na verlening van de vergunning en wanneer bekend is welke aannemer het herstel zal gaan uitvoeren kunnen de werkzaamheden beginnen. Start van het herstel zal dan afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.

Verkeerssituatie
Sinds het ongeluk is de Hofpoort door middel van een betonblok, afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. De gemeente denkt nu na over de toekomstige verkeerssituatie. Er zijn twee mogelijkheden: de poort wordt weer open gesteld of de poort blijft afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Bij een afsluiting zullen er maatregelen worden genomen zodat de poort bij calamiteiten, evenementen of (weg)werkzaamheden wel gebruikt kan worden. Hierover is nog geen besluit genomen. Eerst zijn de directe omwonende geïnformeerd en wil de gemeente hun visie horen. De verschillende visies die leven (zowel intern als extern) ten aanzien van het openhouden of afsluiten van de poort zullen bij het uiteindelijke besluit worden meegenomen.

Trefwoorden: terugkeer hofpoort vianen
 
 

Alzheimer Café Vianen

- 20-11-2014 -

Bewegen is belangrijk voor je lichaam. Dat weet iedereen. Het gunstige effect op ons brein, onze hersenen is minder bekend. Al op korte termijn verbeteren functies van je hersenen en op langere termijn verkleint het de kans op dementie.
Het is wetenschappelijk aangetoond dat dit echt zo is. Maar als je al dementie hebt, heeft het dan nog wel zin om daar veel energie in te steken? En wat kan fysiotherapie voor je doen?
Dat zijn vragen die 1 december tijdens het Alzheimer Café aan de orde worden gesteld. Gastspreker is fysiotherapeute Willie Boersma. “Kroegbaas” Debby van Rhijn gaat hierover met haar in gesprek en natuurlijk is er na de koffie ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.


Het Alzheimer Café is DE plaats waar iedereen die persoonlijk of in de directe nabijheid te maken heeft met dementie terecht kan. Ook zij die zorg bieden aan dementerenden zijn van harte welkom. Er staat iedere keer een ander thema centraal waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd.
Er is een muzikaal intermezzo en ruimte voor gezelligheid en contact met elkaar.
De gastvrouwen en heren ontvangen u en maken u wegwijs.

De avonden worden gehouden in het “Grand Café” in de Hof van Batenstein, Hof van Batenstein 1 te Vianen.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en na te praten.
De toegang is gratis en aanmelding niet nodig.


Inlichtingen
Voor meer informatie of als u problemen hebt met het vervoer naar en van het Alzheimer Café kunt u contact opnemen met Wickey van den Brink 0347- 361200.


Trefwoorden: alzheimer café vianen
 
 

Overige artikelen:
Start herstelwerk aan Sluizen Fort Everdingen
Originele kunst cadeaus
Kerstconcert met koren en solisten
Volgende stap Brede School
Knotactie Zuid Hollands Landschap
Schone rolstoel, rollator of scootmobiel
Terugkeer Hofpoort
Alzheimer Café Vianen
MEEbus bij het winkelcentrum De Lijnbaan

 [ 1 ]  - 2 - 3 >>
Agenda Vianen:


-
-
-


 © WIPEsoft